Rokkantsági és Rehabilitációs ellátás folyósításához kapcsolódó bejelentés

2020.06.30.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

Rehabilitációs ellátás folyósításának felfüggesztése és megszüntetése: A 2016.04.30. napjáig hatályos jogszabályok szerint, ha az ügyfél az együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeinek neki felróható okból nem tett eleget, a rehabilitációs hatóságok rendelkezésére álló egyetlen törvényes eszköz az ellátás megszüntetése volt. A 2016. május 1-jével hatályba lépett módosítás értelmében az együttműködési kötelezettség megszegése esetén első alkalommal a rehabilitációs ellátás nem megszüntetésre, hanem három hónap felfüggesztésre kerül a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap eslő napjától. A megszüntetésről a kötelezettség ismételt megszegése esetén lehet rendelkezni. A keresőtevékenység tényének, a munkaadó, foglalkoztató megnevezésének, székhelyének, telephelyének igazolásához a munkaszerződés csatolása szükséges. A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását már nem kell szüneteltetni keresőképtelenség esetén, a rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet. A jogszabály módosítás értelmében a rokkantsági ellátásnál alkalmazott szabályhoz hasonlóan a rehabilitációs ellátást akkor kell megszűntetni, ha az ellátott jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A biztosított egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén szintén a rokkantsági ellátásnál alkalmazott szabályhoz hasonlóan a garantált bérminimumot kell érteni. A rehabilitációs ellátás folyósítását meg kell szűntetni, amennyiben az ügyfél kérte; keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát; más rendszeres pénzellátásban részesülés esetén, ide nem értve a a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C.§ (1) bek. b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat; egészségi állapotában ellátásra való jogosultságot érintő tartós változás állt be; bejelentési és együttműködési kötelezettségének ismételten nem tett eleget; foglalkoztatására az arra vonatkozó jogviszony nélkül került sor; rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében felülvizsgálatán neki felróható okból nem jelent, vagy rokkantsági ellátásban részesülő esetében olyan keresőtevékenységet folytat, mely során jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át. Az ehhez tartozó bejelentési kötelezettsége kiterjed arra az esetre, ha más rendszeres pénzellátásban részesül, egészségi állapotában tartós változás követekezett be ill. keresőtevékenységet folytat vagy a keresőtevékenysége megszűnt, továbbá ha 60 napon keresztül keresőképtelen. Rokkantsági ellátás megszüntetése: a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni ha a ellátásban részesülő: kérte, más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat, egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Egyéb részletek itt olvashatók:

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00002

vissza